شنبه 16 آذر 1398
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی