شنبه 16 آذر 1398
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی